Thuê Web Hosting

Dịch vụ web hosting, hosting giá rẻ của GOFPT đảm bảo cấu hình cao, máy chủ chính hãng Dell, HP, IBM đảm bảo hệ thống luôn hoạt động ổn định Uptime 99,99% và an toàn dữ liệu.
CloudLinux Hosting 1
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Dung lượng lưu trữ: 300MB
 • Băng thông/ Tháng: 10GB
 • FTP Account/Database 1
 • Addon domain: 0
 • Subdomain: Unlimited
 • Alias/Park Domain: Unlimited
 • Email POP3/webmail: 5
30,000 đ/tháng
CloudLinux Hosting 2
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Dung lượng lưu trữ: 600MB
 • Băng thông/ Tháng: 20GB
 • FTP Account/Database 2
 • Addon domain: 1
 • Subdomain: Unlimited
 • Alias/Park Domain: Unlimited
 • Email POP3/webmail: 10
60,000 đ/tháng
CloudLinux Hosting 3
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Dung lượng lưu trữ: 1GB
 • Băng thông/ Tháng: 30GB
 • FTP Account/Database 3
 • Addon domain: 2
 • Subdomain: Unlimited
 • Alias/Park Domain: Unlimited
 • Email POP3/webmail: 15
90,000 đ/tháng
CloudLinux Hosting 4
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Dung lượng lưu trữ: 2GB
 • Băng thông/ Tháng: 50GB
 • FTP Account/Database 5
 • Addon domain: 3
 • Subdomain: Unlimited
 • Alias/Park Domain: Unlimited
 • Email POP3/webmail: 20
120,000 đ/tháng
CloudLinux Hosting 5
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Dung lượng lưu trữ: 3GB
 • Băng thông/ Tháng: 80GB
 • FTP Account/Database 8
 • Addon domain: 4
 • Subdomain: Unlimited
 • Alias/Park Domain: Unlimited
 • Email POP3/webmail: 30
200,000 đ/tháng
CloudLinux Hosting 6
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Dung lượng lưu trữ: 5GB
 • Băng thông/ Tháng: 100GB
 • FTP Account/Database 10
 • Addon domain: 5
 • Subdomain: Unlimited
 • Alias/Park Domain: Unlimited
 • Email POP3/webmail: 50
300,000 đ/tháng
Free Hosting 2
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Dung lượng lưu trữ: 2GB
 • Băng thông/ Tháng: 50GB
 • FTP Account/Database 2
 • Addon domain: 1
 • Subdomain: Unlimited
 • Alias/Park Domain: Unlimited
 • Email POP3/webmail: 5
 • Control Panel: cPanel/DirectAdmin
 • Plesk Control: Có
0 đ/tháng
Free Hosting 3
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Dung lượng lưu trữ: 3GB
 • Băng thông/ Tháng: 80GB
 • FTP Account/Database 3
 • Addon domain: 1
 • Subdomain: Unlimited
 • Alias/Park Domain: Unlimited
 • Email POP3/webmail: 5
 • Control Panel: cPanel/DirectAdmin
 • Plesk Control: Có
0 đ/tháng
Free Hosting 4
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Dung lượng lưu trữ: 5GB
 • Băng thông/ Tháng: 100GB
 • FTP Account/Database 5
 • Addon domain: 1
 • Subdomain: Unlimited
 • Alias/Park Domain: Unlimited
 • Email POP3/webmail: 5
 • Control Panel: cPanel/DirectAdmin
 • Plesk Control: Có
0 đ/tháng
Free Hosting 5
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Dung lượng lưu trữ: 100GB
 • Băng thông/ Tháng: 500GB
 • FTP Account/Database 8
 • Addon domain: 1
 • Subdomain: Unlimited
 • Alias/Park Domain: Unlimited
 • Email POP3/webmail: 5
 • Control Panel: cPanel/DirectAdmin
 • Plesk Control: Có
0 đ/tháng
Free Hosting 6
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Dung lượng lưu trữ: 200GB
 • Băng thông/ Tháng: 1000GB
 • FTP Account/Database 10
 • Addon domain: 1
 • Subdomain: Unlimited
 • Alias/Park Domain: Unlimited
 • Email POP3/webmail: 5
 • Control Panel: cPanel/DirectAdmin
 • Plesk Control: Có
0 đ/tháng
Free Hosting 1
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Dung lượng lưu trữ: 1GB
 • Băng thông/ Tháng: 30GB
 • FTP Account/Database 1
 • Addon domain: 1
 • Subdomain: Unlimited
 • Alias/Park Domain: Unlimited
 • Email POP3/webmail: 5
 • Control Panel: cPanel/DirectAdmin
 • Plesk Control: Có
0 đ/tháng
Reseller Hos1
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Dung lượng lưu trữ: 10GB
 • Băng thông/ Tháng: 200GB
 • FTP Account/Database 25
 • Addon domain: 25
 • Subdomain: Unlimited
 • Alias/Park Domain: Unlimited
 • Email POP3/webmail: 200
 • Control Panel: cPanel/DirectAdmin
 • Plesk Control: Có
400,000 đ/tháng
Reseller Hos2
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Dung lượng lưu trữ: 20GB
 • Băng thông/ Tháng: 300GB
 • FTP Account/Database 45
 • Addon domain: 45
 • Subdomain: Unlimited
 • Alias/Park Domain: Unlimited
 • Email POP3/webmail: 300
 • Control Panel: cPanel/DirectAdmin
 • Plesk Control: Có
600,000 đ/tháng
Reseller Hos3
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Dung lượng lưu trữ: 40GB
 • Băng thông/ Tháng: 400GB
 • FTP Account/Database 55
 • Addon domain: 55
 • Subdomain: Unlimited
 • Alias/Park Domain: Unlimited
 • Email POP3/webmail: 400
 • Control Panel: cPanel/DirectAdmin
 • Plesk Control: Có
800,000 đ/tháng
Reseller Hos4
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Dung lượng lưu trữ: 80GB
 • Băng thông/ Tháng: 500GB
 • FTP Account/Database 70
 • Addon domain: 70
 • Subdomain: Unlimited
 • Alias/Park Domain: Unlimited
 • Email POP3/webmail: 500
 • Control Panel: cPanel/DirectAdmin
 • Plesk Control: Có
1,000,000 đ/tháng
Reseller Hos5
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Dung lượng lưu trữ: 120GB
 • Băng thông/ Tháng: 800GB
 • FTP Account/Database 80
 • Addon domain: 80
 • Subdomain: Unlimited
 • Alias/Park Domain: Unlimited
 • Email POP3/webmail: 800
 • Control Panel: cPanel/DirectAdmin
 • Plesk Control: Có
1,200,000 đ/tháng
Reseller Hos6
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Dung lượng lưu trữ: 160GB
 • Băng thông/ Tháng: 1000GB
 • FTP Account/Database 100
 • Addon domain: 100
 • Subdomain: Unlimited
 • Alias/Park Domain: Unlimited
 • Email POP3/webmail: 1000
 • Control Panel: cPanel/DirectAdmin
 • Plesk Control: Có
1,500,000 đ/tháng
Win Hos1
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Dung lượng lưu trữ: 300MB
 • Băng thông/ Tháng: 10GB
 • FTP Account/Database 1
 • Addon domain: 0
 • Subdomain: Unlimited
 • Alias/Park Domain: Unlimited
 • Email POP3/webmail: 5
 • Control Panel: cPanel/DirectAdmin
 • Plesk Control: Có
30,000 đ/tháng
Win Hos2
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Dung lượng lưu trữ: 600MB
 • Băng thông/ Tháng: 20GB
 • FTP Account/Database 2
 • Addon domain: 1
 • Subdomain: Unlimited
 • Alias/Park Domain: Unlimited
 • Email POP3/webmail: 10
 • Control Panel: cPanel/DirectAdmin
 • Plesk Control: Có
60,000 đ/tháng
Win Hos3
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Dung lượng lưu trữ: 1GB
 • Băng thông/ Tháng: 30GB
 • FTP Account/Database 3
 • Addon domain: 2
 • Subdomain: Unlimited
 • Alias/Park Domain: Unlimited
 • Email POP3/webmail: 15
 • Control Panel: cPanel/DirectAdmin
 • Plesk Control: Có
90,000 đ/tháng
Win Hos4
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Dung lượng lưu trữ: 2GB
 • Băng thông/ Tháng: 50GB
 • FTP Account/Database 5
 • Addon domain: 3
 • Subdomain: Unlimited
 • Alias/Park Domain: Unlimited
 • Email POP3/webmail: 20
 • Control Panel: cPanel/DirectAdmin
 • Plesk Control: Có
120,000 đ/tháng
Win Hos5
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Dung lượng lưu trữ: 3GB
 • Băng thông/ Tháng: 80GB
 • FTP Account/Database 8
 • Addon domain: 4
 • Subdomain: Unlimited
 • Alias/Park Domain: Unlimited
 • Email POP3/webmail: 30
 • Control Panel: cPanel/DirectAdmin
 • Plesk Control: Có
200,000 đ/tháng
Win Hos6
 • Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí
 • Dung lượng lưu trữ: 5GB
 • Băng thông/ Tháng: 100GB
 • FTP Account/Database 10
 • Addon domain: 5
 • Subdomain: Unlimited
 • Alias/Park Domain: Unlimited
 • Email POP3/webmail: 50
 • Control Panel: cPanel/DirectAdmin
 • Plesk Control: Có
300,000 đ/tháng